Registrácia

  1. Registrácia Lyconet
  2. Vybrať produkty
  3. Zaslanie
  4. Spôsob platby
  5. Potvrdiť

Registrácia do Lyconet momentálne nie je možná, pretože prebieha zúčtovanie. Skúste to neskôr, prosím.

Moje údaje

Tu vpíšte svoje údaje. Ak ich chcete opraviť, môžete tak kedykoľvek urobiť vo svojom profile. Dbajte na to, aby boli tieto údaje vždy aktuálne. Len vtedy Vám dokážeme poskytovať naše služby v plnom rozsahu.

Údaje spoločnosti

Kontaktná osoba

Kontaktné údaje

Môj odporúčateľ.

* povinné pole
**V podmienkach Slovenskej republiky, zdaniteľná osoba, ktorá počas dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nedosiahne obrat 49.790,00 EUR, nie je povinná registrovať sa pre účely DPH, a teda dodanie tovarov alebo služieb s miestom dodania na Slovensku nie je predmetom DPH. Možná je však dobrovoľná registrácia, aj napriek tomu, že zdaniteľná osoba nedosiahla obrat uvedený vyššie. Zároveň však platí, že v prípade dodania služieb osobe usadenej mimo Slovenskej republiky – v inom členskom štáte, pri ktorej je miestom dodania miesto, kde má táto osoba sídlo, príp. miesto podnikania a táto osoba je osobou povinnou platiť daň, je zdaniteľná osoba povinná registrovať sa ešte pred dodaním takejto služby. Touto registráciou sa zdaniteľná osoba nestáva platiteľom DPH, je len registrovaná pre DPH. Vzhľadom k tomu, že sa nestáva platiteľom, nemá takto registrovaná osoba nárok na uplatnenie odpočítania DPH. Zároveň však tejto osobe pri prijatí služby zo zahraničia vzniká povinnosť platiť daň, t.j. je povinná daň odviesť, ale nemôže si ju odpočítať (neuplatní reverse-charge). Táto osoba je zároveň povinná viesť evidenciu, podávať štvrťročne súhrnný výkaz o dodaných službách do iného členského štátu a v prípade povinnosti platiť daň je povinná podať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty za daný kalendárny mesiac, v ktorom službu prijala.
23. 10. 2019 2:00:23